Vážení žiadatelia o poskytovanie sociálnej služby v Domove dôchodcov Poproč,

sme radi, že ste si vybrali naše zariadenie a budeme sa snažiť Vašej žiadosti, čo najrýchlejšie vyhovieť a zabezpečiť pre Vás krásny domov.

Doklady potrebné pred uzavretím zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

 

1. Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov tu:  Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby 

2. Súhlas so zaradením do poradovníka tu: Súčasťou žiadosti o zabezpečenie SS

3. Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov /min. IV.
st./ – OBECNÝ ÚRAD /miestny úrad/

4. Lekárske vyšetrenia:
• psychiatrické vyšetrenie
/platné 6 mesiacov/

• pľúcne vyšetrenie /platné 6 mesiacov/

• interné vyšetrenie /platné 3 mesiace/

5. Rozhodnutie zo sociálnej poisťovne o výške dôchodku

Pri nástupe doniesť:

6. 3 druhy výterov – nos, hrdlo, rekto /platné 2 týždne/

8. doklady o majetkových pomeroch:

      • Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu /možnosť stiahnuť tu/ VYHLÁSENIE

      • Čestné vyhlásenie o nehnuteľnom majetku na účely platenia úhrady za sociálnu službu /možnosť stiahnuť tu/ ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

9. písomné potvrdenie od obvodného lekára, ak osoba nie je schopná podpisu

10. Pri inkontinencii platné doporučenie o predpísaní pomôcok pre inkontinentných
11. Hotovosť pre zaplatenie prvej úhrady
12. Preukaz zdravotný + ZŤP – ak ho vlastní
13. Lieky /na 3 dni/

14. Osobné veci – označiť všetky menom – FIXOU alebo VYŠIŤ meno a zoznam vecí spísať na papier

Zoznam vecí potrebných pri nástupe do Domova dôchodcov Poproč tu: Zoznam vecí do DD 

Veci označiť menom a spísať na toto tlačivo: Príjem klienta – zoznam vecí 

15. Hygienické potreby

16. Prosíme vyplniť vstupný dotazník pre záujemcu o sociálnu službu: Dotazník

 

Kritériá prijímania klientov, z evidencie žiadateľov o poskytnutie sociálnej služby v zariadení pre seniorov

  1. uprednostnený je občan s trvalým pobytom v obci Poproč,

  2. zohľadňuje sa osamelosť žiadateľa z dôvodu, že nemá rodinných príslušníkov,

  3. zohľadňuje sa stupeň odkázanosti na sociálnu službu,

  4. zohľadňuje sa dátum podania žiadosti o poskytovanie sociálnej služby.

Dňa 1. januára 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktorý  ruší zákon č.  195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci. Zákon č.  448/2008 Z.z. zaviedol podstatné zmeny do doterajšieho systému poskytovania sociálnych služieb obcou.

To znamená, že všetky administratívne záležitostí spojené s umiestnením klienta v domove dôchodcov, podľa nového zákona v zariadení pre seniorov prechádzajú do pôsobností obce.

Konanie vo veciach poskytovania sociálnych služieb sa nazýva konaním o odkázanosti na sociálnu službu a začína na základe žiadosti fyzickej osoby o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Túto žiadosť si občan podáva na obecnom, resp. miestnom úrade v mieste svojho trvalého bydliska. Následne obec posúdi, na akú službu je občan odkázaný a vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Podkladom pre posúdenie odkázanosti  a vydanie tohto rozhodnutia je lekársky posudok a sociálny posudok, ktoré vypracováva obec.

Po tom, čo bolo fyzickej osobe vydané rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a po tom, ako toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, je táto osoba  /v prípade, že má záujem o poskytovanie sociálnej služby/ povinná podať písomnú žiadosť o uzatvorenie  zmluvy o poskytovaní sociálnej služby . 

Obec  následne v rozsahu svojej pôsobnosti fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na sociálnu službu poskytne, resp. zabezpečí  jej poskytovanie prostredníctvom právnickej osoby, ktorú zriadila / u nás Domov dôchodcov Poproč/ a to vo svojom územnom obvode.

alebo/ zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u iného verejného poskytovateľa sociálnej služby, ak s týmto fyzická osoba, ktorá žiada o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby súhlasí

alebo/  zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u neverejného poskytovateľa sociálnej služby na základe dohody obce s fyzickou osobou, ktorá žiada o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

Na základe dohody obce s fyzickou osobou, ktorá žiada o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, môže obec zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby v zariadení aj v územnom obvode iného vyššieho územného celku.

U občanov,  ktorí majú záujem o umiestnenie v našom zariadení sa postupuje nasledovne:

Ak obec Poproč vydala rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu pre seniorov poskytovanú podľa § 35 zákona č.  448/2008 Z.z. o sociálnej pomoci a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov postupuje túto žiadosť na našu adresu: t.j. Domov dôchodcov Poproč, Obchodná 73, 044 24 Poproč.

S umiestneným žiadateľom je následne uzavretá zmluva o poskytovaní sociálnej služby, ktorá upravuje podmienky poskytovania sociálnej služby v našom zariadení.