Úhrady za pobyt:

Výška úhrad za poskytované sociálne služby v DD v zmysle VZN obce Poproč 10/2019 je od 01. 01. 2020 stanovená nasledovne:

Stravná jednotka na 1 obyvateľa:

 • strava racionálna šetriaca je                                                3,00     €/deň,
 • strava diabetická je                                                               3,75     €/deň,
 • pre dôchodcov obce                                                             2,84     €/obed,
 • režijné náklady súvisiace  s výdajom stravy                     1,50     €/deň,
 • náklady na ďalšie činnosti súvisiace s prípravou a výdajom špeciálnej stravy nepredpísanej lekárom  sú 1,00 €/de.

Výška úhrady pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby je stanovená podľa stupňa   odkázanosti nasledovne:

 Stupeň odkázanosti                           Výška úhrady

 1.  IV.  stupeň                             2,50     €/deň,
 2.  V.   stupeň                              2,80     €/deň,
 3.  VI. stupeň                              3,20     €/deň,

Výška úhrady za bývanie:

Denná sadzba za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti je 0,80 €. V tejto sadzbe sú zahrnuté výdavky za užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti, spoločných priestorov, prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti a za užívanie vybavenia obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a spoločných priestorov a vecné plnenia spojené s bývaním. Ak obytnú plochu užívajú dvaja prijímatelia sociálnej služby, výška úhrady za 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti sa zvyšuje o 0,20 €/deň.

Výška úhrady za používanie vlastného elektrospotrebiča 1 – 2 ks, a za využívanie elektrickej zdravotnícke pomôcky je 0,10 €/deň.

Výška úhrady za využívanie chladničky, rýchlovarnej kanvice je 0,15 €/deň. 

Výška úhrady za zaopatrenie

Výška úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne, šatstva v DD pri starostlivosti, ktorá sa poskytuje celoročne, na deň a na občana je stanovená sadzbou podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby nasledovne:

Stupeň odkázanosti                           Výška úhrady

 1. IV.  stupeň                              1,50     €/deň,
 2. V.   stupeň                              2,00     €/deň,
 3. VI. stupeň                              2,50     €/deň,

Priemerná výška úhrady v našom zariadení je vo výške 450,- € za mesiac. Jej výška sa posudzuje individuálne u každého klienta a záleží od stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, od veľkosti obytnej miestnosti a počtu osôb, ktoré v nej bývajú a od druhu stravy, ktorú obyvateľ odoberá.