Úhrady za pobyt:

Výška úhrad za poskytované sociálne služby v DD v zmysle VZN obce Poproč 1/2012 a Dodatku   č. 1/2012 je od 01. 01. 2013 stanovená nasledovne:

Stravná jednotka na 1 obyvateľa:

  • strava racionálna šetriaca je                                     2,66     €/deň,
  • strava diabetická je                                                    3,33     €/deň,
  • pre dôchodcov obce                                                   2,50     €/ obed,
  • režijné náklady súvisiace  s výdajom stravy            0,70     €/deň,

Výška úhrady pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby je stanovená podľa stupňa   odkázanosti nasledovne:

 Stupeň odkázanosti                           Výška úhrady

  1.  IV.  stupeň                             2,34     €/deň,
  2.  V.   stupeň                              2,74     €/deň,
  3.  VI. stupeň                              3,14     €/deň,

Výška úhrady za bývanie:

Denná sadzba za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti je 0,80 €. V tejto sadzbe sú zahrnuté výdavky za užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti, spoločných priestorov, prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti a za užívanie vybavenia obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a spoločných priestorov a vecné plnenia spojené s bývaním.

Výška úhrady za zaopatrenie

Výška úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne, šatstva v DD pri starostlivosti, ktorá sa poskytuje celoročne, na deň a na občana je stanovená sadzbou podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby nasledovne:

Stupeň odkázanosti                           Výška úhrady

  1. IV.  stupeň                              1,35     €/deň,
  2. V.   stupeň                              1,85     €/deň,
  3. VI. stupeň                              2,45     €/deň,

Priemerná výška úhrady v našom zariadení je vo výške 400,- € za mesiac. Jej výška sa posudzuje individuálne u každého klienta a záleží od stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, od veľkosti obytnej miestnosti a počtu osôb, ktoré v nej bývajú a od druhu stravy, ktorú obyvateľ odoberá.