Zariadenie pre seniorov

(1) V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba:
a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č.
448/2008 o sociálnej pomoci alebo
b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych
dôvodov.
(2) V zariadení pre seniorov sa
a) poskytuje
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. ošetrovateľská starostlivosť,
5. ubytovanie,
6. stravovanie,
7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.
b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.
c) zabezpečuje záujmová činnosť.

Ubytovanie

Domov dôchodcov v Poproči sa nachádza v jednej prízemnej budove. Budovu obklopuje pomerne rozľahlý dvor, ktorý zo severnej strany hraničí s ihriskom základnej školy a na južnej strane je priamy výhľad do dvora materskej školy.

Hlavný prístup je z východnej strany z miestnej komunikácie. Vedľajší vstup je možný z južnej strany cez areál materskej školy.

Dispozične je možné deliť objekt na obytnú časť a stravovaciu prevádzku. V zadnej časti sa nachádza aj plynová kotolňa. Obytná časť aj stravovacia prevádzka majú samostatné vstupy.

Ubytovanie je poskytované v 9 izbách /dve trojlôžkové a sedem dvojlôžkových/, vybavených účelovým nábytkom a umývadlom. Trojlôžkové izby slúžia predovšetkým pre ležiacich obyvateľov domova.

Spoločné zariadenia na osobnú hygienu pre obyvateľov delené podľa pohlavia, sú riešené bezbariérovými vstupmi z komunikačnej chodby. K dispozícii sú dve kúpeľne vybavené vaňou, sprchou a umývadlom, 3 x WC pre ženy s dvoma umývadlami a WC pre mužov s pisoárom a umývadlom.

Pranie použitej bielizne a osobného šatstva je riešené vo vlastnej práčovni vybavenej priemyselnými práčkami, sušičkami a korýtkovým mangľom.

Stravovanie

Domov dôchodcov Poproč má vlastnú vývarovňu jedál, v ktorej sa pripravuje celodenná strava pre obyvateľov DD, obedy pre zamestnancov a tiež obedy pre dôchodcov obce.

Poskytujeme stravu:

  •   racionálnu,
  •   šetriacu,
  •   diabetickú

Pri racionálnej a šetriace strave sa pripravujú raňajky, desiata, obed, olovrant a večera. Pri diabetickej strave sa pripravuje a podáva okrem týchto druhov stravy ešte druhá večera. Každý týždeň sa zostavuje jedálny lístok pre všetky druhy stravy. Pri zostavovaní jedálneho lístka sa prihliada na dodržiavanie výšky stravnej jednotky, pestrosť a rozmanitosť stravy s dostatkom sezónneho ovocia a zeleniny. Taktiež sa zohľadňujú požiadavky obyvateľov, preto je pri jeho tvorbe zúčastnený jeden z obyvateľov. Obyvatelia sa stravujú v spoločnej jedálni. Tým, ktorým zdravotné alebo iné osobné ťažkosti bránia

v spoločnom stolovaní, sa podáva strava na vlastnej izbe. Imobilným obyvateľom je strava podávaná na izbe za pomoci zdravotného personálu.

Ďalšia starostlivosť

V domove dôchodcov sa okrem bývania a stravovania poskytuje aj pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a to v zmysle prílohy č.  3 zákona č. 448/2008 Z.z.  v znení neskorších predpisov. , Ďalej sa poskytuje  upratovanie,  posteľná bielizeň, jej pranie a žehlenie, pranie, čistenie a žehlenie osobného šatstva, údržba a oprava osobného šatstva, osobnej obuvi a hygienických potrieb. Ak si to vyžaduje zdravotný stav občana poskytuje sa mu aj ošetrovateľská starostlivosť.

Práve v závislostí od nepriaznivého zdravotného stavu občana, v dôsledku ktorého potrebuje pomoc inej osoby pri bežných úkonoch osobnej hygieny, vrátane holenia, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní, ďalej pomoc inej osoby pri presune na vozík, na lôžko a pomoc pri použití WC alebo je úplne odkázaný na pobyt na lôžku závisí výška úhrady za tieto činnosti.

Ďalej domov dôchôdcov poskytuje poradenstvo, záujmovú , kultúrnu a rehabilitačnú činnosť, podporu účasti na spoločenskom živote a zabezpečuje úschovu cenných vecí občana.

Kultúrna činnosť

Život starých ľudí v domove dôchodcov nemôže byť jednotvárny a stereotypný. Je potrebné ho vyplniť širokou paletou činnosti, aby aj starý človek sa mohol realizovať. K tomuto účelu slúži plán aktivít zariadenia, ktorý sa každý rok mení. V rámci daných aktivít obyvatelia nášho domova navštívili Kláštor premonštrátov v Jasove, Bardejovské kúpele, Štós kúpele, hvezdáreň a rodný dom bývalého prezidenta R. Schustera v Medzeve, ako aj kaštieľ v Betliari. Boli sme  na  družobnej návšteve v Domove dôchodcov v Moldave n./B. Všetky tieto akcie boli zorganizované  vďaka príspevkom sponzorov.

Priebežne celý rok je vyplnený širokou paletou činností. V jarných mesiacoch roka sú to Veľkonočné sviatky, Deň matiek a predprázdninová rozlúčka s deťmi z materskej školy. Veľmi dobrá spolupráca je nadviazaná so  základnou školou a s miestnou dychovkou, ktorá nás každoročne v prvý májový deň obveselí rezkými tónmi ľudových piesní.

Letné obdobie využívame hlavne na pobyty obyvateľov vo vonkajšom areáli domova.

Na programe dňa sú vychádzky obyvateľov  a príjemné posedenia na lavičke. Veľmi obľúbené je  grilovanie kuriatok, kedy si nielen pochutnáme, ale aj spoločne zaspievame a tí mobilnejší si aj zatancujú.

Mesiac október je mesiacom úcty k starším ľuďom. Našich obyvateľov vtedy prichádzajú pozdraviť členky SČK , ktoré potešia starkých nielen pekným slovom, piesňou, ale aj sladkým darčekom. Najmladšia generácia detí zo susednej MŠ nás obveseľuje nielen milými scénkami, pesničkami pri rôznych príležitostiach, ale aj samotnou svojou prítomnosťou. Jesenné a zimné mesiace trávia obyvatelia väčšinou pri televízii  a rozhlase.

Pravidelne v mesiaci novembri usporadúvame oslavy okrúhlych výročí jubileí. Začiatkom decembra nás nezabudne navštíviť Mikuláš s anjelom a čertom. Títo svojimi humornými scénkami tak rozveselia našich obyvateľov, že zabudnú na svoje starosti a zdravotné neduhy.

Záver roka patrí najkrajším sviatkom roka – Vianočným sviatkom. Tieto si nevieme predstaviť bez duchovného slova pána farára, ktorý tu pravidelne prichádza nielen v prvý piatok v mesiaci, ale aj  každoročne, aby spolu s miništrantmi a dievčenským speváckym zborom zahájil slávenie narodenia malého Ježiška.

Takmer o všetkých aktivitách je vyhotovená fotodokumentácia a zároveň sú  zaznamenávané do kroniky domova. V skrátenej podobe Vám ich ponúkame aj v našej galérii.