Obec Poproč, ktorej integrálnou súčasťou je aj domov dôchodcov leží v západnej časti okresu Košice – okolie. Od krajského mesta Košice je vzdialená približne 30 km.
História nášho zariadenia sa začala písať tesne pred Vianočnými sviatkami v roku 1997.
Domov dôchodcov Poproč vznikol 01. 12. 1997 ako neštátny subjekt zriadený obcou pod názvom „Penzión Spása“, pre potreby nielen starších obyvateľov Poproča, ale aj ďalších obyvateľov obcí združených v mikro-regióne Rudohorie. Riaditeľkou sa stala Ing. Mária Petrášová. Prví obyvatelia prišli do domova 15. decembra 1997. Na Štedrý deň duchovný otec pán dekan Anton Mazán vysvätil zariadenie.
Snahou obce bolo vytvoriť zariadenie rodinného typu. Kapacita DD je 20 obyvateľov, o ktorých sa začal starať 15-členný kolektív zamestnancov. Komplexná zdravotnícka a ošetrovateľská starostlivosť je zabezpečovaná 8 pracovníkmi v nepretržitej prevádzke.
Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na prevádzku bol dňom 01. 07. 1998 pretransformovaný na štátny subjekt s názvom Domov dôchodcov Poproč. Zriaďovateľom danej organizácie bol Krajský úrad Košice.
Domov dôchodcov je samostatnou rozpočtovou organizáciou, ktorá v súvislosti s prechodom kompetencií na obce a príslušné samosprávne kraje podľa zákona č. 416/2001 Z. z. prešla dňom 01. 07. 2002 pod zriaďovateľskú pôsobnosť obce Poproč.
Predmetom činnosti domova dôchodcov Poproč je poskytovanie starostlivosti občanom, t. j. ubytovanie, stravovanie, celodenné zaopatrenie, kultúrno – spoločenská činnosť pre občanov, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku, a ktorí sú osamelí, alebo ktorí si pre svoj nepriaznivý zdravotný stav vyžadujú sústavnú starostlivosť inej osoby, ktorú im nemôže zabezpečiť rodina alebo iná opatrovateľská služba.
Za 12 rokov existencie prichýlil pod svoju strechu 65 občanov nielen z obce Poproč, ale aj z blízkeho či vzdialenejšieho okolia.
Od prvých chvíľ existencie DD v Poproči sa kolektív zamestnancov tohto zariadenia snažil, aby obyvatelia, ktorí k nám prídu mali zabezpečené nielen základné životné potreby, t. j. bývanie, stravovanie a zaopatrenie, ale hlavne, aby sa necítili osamelí, aby si na nové prostredie a nových ľudí zvykli a aby v našom zariadení skutočne našli svoj druhý domov.
Kapacita domova je 20 obyvateľov. V súčasnosti tvoria väčšinu obyvateľov ženy v počte 16 a 4 sú muži. Počas 12 rokov svojej existencie sa v domove dôchodcov museli riešiť aj rôzne prevádzkové problémy. Na začiatku činnosti DD bola spoločná kotolňa na tuhé palivo (uhlie) pre DD a susednú materskú školu. V roku 2002 sa podarilo obidve objekty splynofikovať. Domov dôchodcov vďaka finančnému daru v hodnote 333 tis. Sk od spoločnosti TIPOS a. s. Bratislava. Už vtedy skŕsla myšlienka využiť v budúcnosti priestory bývalej uhoľnej kotolne na vybudovanie vývarovne jedál, nakoľko v zariadení bola len výdajňa stravy. V tejto sa pripravovali raňajky, desiata a olovrant pre obyvateľov zariadenia. Hlavné jedlá t. j. obedy a večere sa donášali až do konca roku 2003 z DSS v Jasove. K preprave slúžilo auto, ktoré bolo zakúpené v roku 2002 v hodnote 370 tis. Sk.
V priebehu roku 2003 sa vedeniu zariadenia v spolupráci s obcou podarilo získať z MPSVaR SR a MF SR finančné prostriedky v hodnote 1 400 tis. Sk na vybudovanie vlastnej stravovacej prevádzky.
Dňa 21. 04. 20004 bola uvedená do prevádzky vlastná vývarovňa. Táto zabezpečuje stravovanie nielen pre obyvateľov a zamestnancov zariadenia, ale aj pre starších a osamelých obyvateľov našej obce. Títo majú možnosť využiť donášku obedov až do domácnosti. V auguste 2004, keď prebiehala na našom kultúrnom dome veľkoplošná maliarska výzdoba Mural – Global, stravovanie výtvarníkov počas celej akcie zabezpečovala práve novootvorená stravovacia prevádzka.
V zariadení je ďalej samostatná práčovňa. Aj táto bola vybavená modernou technológiou. K pôvodným práčkam pribudla v roku 2002 sušička prádla v hodnote 70 tis. Sk. V roku 2004 bola zakúpená priemyselná práčka a korýtkový mangeľ v celkovej sume 350 tis. Sk.
V roku 2005 nasleduje pripojenie DD na verejnú kanalizáciu. Vybudovanie kanalizačnej prípojky a lapača tukov pre stravovaciu prevádzku si vyžiadalo investičný náklad 637 tis. Sk.
Keďže starých ľudí nielen v obci, ale aj v celkovej populácii pribúda uvažujeme v budúcnosti s rozšírením DD. Úvaha je rozšírenie o ďalších 20 obyvateľov, aby aj naďalej zostal zachovaný princíp rodinného typu zariadenia.
V roku 2005 bol vypracovaný projekt, ktorý rieši nadstavbu DD s nadštandardným bývaním. V projekte sa uvažuje nielen s dvojlôžkovými izbami s vlastným sociálnym zariadením, ale aj s jednolôžkovými izbami. Ďalej tú má byť hosťovská izba, veľká spoločenská miestnosť, nová jedáleň, kaplnka, ale aj rehabilitačná miestnosť, ktorá bude slúžiť pre všetkých obyvateľov obce. Na vypracovanie projektu boli vyčlenené vlastné prostriedky DD v sume 262 tis. Sk. Celkové rozpočtové náklady na stavbu sú približne 39 mil. Sk. Potrebné prostriedky chceme žiadať zo štrukturálnych fondov Európskej únie.
V roku 2006 pokračujeme s modernizáciou a rekonštrukciou DD. S pribúdajúcim vekom obyvateľov DD sa zhoršuje ich zdravotný stav a manipulácia s nimi je čoraz náročnejšia. Z tohto dôvodu bol zakúpený elektrický zdvihák v hodnote 54 tis. Sk pre uľahčenie práce ošetrujúceho personálu. Do stravovacej prevádzky bola zakúpená umývačka riadu v hodnote 60 tis. Sk. Najväčšiu radosť mali obyvatelia z nových drevených euro-okien, ktoré nahradili staré nevyhovujúce okná. Tieto už boli v dezolátnom stave, nedoliehali, čím vznikali hlavne v zimných mesiacoch značné úniky tepla. Súčasne bola uskutočnená tepelná izolácia strechy objektu. Túto rekonštrukciu sa podarilo zabezpečiť vďaka kvalitne spracovanému projektu predloženému na Fond sociálneho rozvoja, z ktorého nám bolo následne poskytnutých 976 tis. Sk. Ušetrené náklady na vykurovanie boli využité na skvalitnenie života obyvateľov DD Poproč a to na zakúpenie nového televízneho prijímača a DVD.
Napriek tomu, že v minulom období sme vyriešili značný kopec problémov nezaháľame ani v tomto jubilejnom roku 2007. Žiadosť o dotáciu súčasne so spracovaným projektom zameraným na zvýšenie kvality poskytovaných služieb pre obyvateľov DD Poproč putovala na MPSVaR SR. Tentokrát prišla na rad prestavba kúpeľní na bezbariérové, nakoľko nám v zariadení z roka na rok pribúda počet vozičkárov. Hlavne pre týchto sú určené aj polohovateľné postele elektrické, relaxačné kreslo, sprchovacia stolička pojazdná a ďalšie vybavenie kúpeľne, ako aj izieb. Na túto akciu sa podarilo získať finančné prostriedky v sume 310 tis. Sk.
Z vlastných prostriedkov sme okrem vybavenia kancelárie novou počítačovou technikou zakúpili aj škrabku na zemiaky, mraziaci box a digitálnu váhu pre potreby stravovacej prevádzky.
Za 12 rokov našej existencie bolo spolu preinvestovaných 4,5 mil. Sk na kapitálové výdavky. Mimo toho, každý rok sa snažíme skrášľovať a zútulňovať nielen náš interiér (zakúpením nových postelí, stolíkov, nadstavcov na skrine, kobercov a pod), ale aj vonkajšieho prostredia výsadbou stromov, kvetov a kríčkov.
Za týmto účelom boli vo vonkajšom areáli osadené lavičky a vybudovaná besiedka, aby aj v takomto krásnom prostredí mohli naši obyvatelia prežívať svoju jeseň života.