Vážení žiadatelia o poskytovanie sociálnej služby v Domove dôchodcov Poproč,

sme radi, že ste si vybrali naše zariadenie a budeme sa snažiť Vašej žiadosti, čo najrýchlejšie vyhovieť a zabezpečiť pre Vás krásny domov.

V prípade, že nemáme voľné miesto môžeme Vašu žiadosť na základe Vášho súhlasu zaradiť do poradovníka žiadateľov a preto je k nám potrebné doručiť:

 1. žiadosť o poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov tu Žiadosť o ZABEZPEČENIE poskytovania sociálnej služby 

 2. súhlas so zaradením do poradovníka tu: Súhlas so zaradením do poradovníka
 3. právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov

 4. zdravotnú dokumentáciu

Doklady potrebné pred uzavretím zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

 • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu do zariadenia pre seniorov /min. IV. st./ – vydáva ho obecný úrad /miestny úrad/
 • lekárske vyšetrenia: – výsledky musia byť negatívne
  • výtery na bacilonosičstvo: 3 druhy výterov – nos, hrdlo, rekto /platné 2 týždne/
  • pľúcne vyšetrenie /platné 6 mesiacov/
  • psychiatrické vyšetrenie /platné 3 mesiace/
  • interné vyšetrenie /platné 3 mesiace/
  • Žiadosť o ZABEZPEČENIE poskytovania sociálnej služby 
  • potvrdenie o príjme – rozhodnutie zo sociálnej poisťovne o výške dôchodku
  • doklady o majetkových pomeroch:
   • Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu /možnosť stiahnuť tu/ VYHLÁSENIE
   • Čestné vyhlásenie o nehnuteľnom majetku na účely platenia úhrady za sociálnu službu /možnosť stiahnuť tu/ ČESTNÉ VYHLÁSENIE 
  • písomné potvrdenie od obvodného lekára ak osoba nie je schopná podpisu

Zoznam vecí potrebných pri nástupe do Domova dôchodcov Poproč tu: Zoznam vecí do DD

Kritériá prijímania klientov, z evidencie žiadateľov o poskytnutie sociálnej služby v zariadení pre seniorov

 1. uprednostnený je občan s trvalým pobytom v obci Poproč,

 2. zohľadňuje sa osamelosť žiadateľa z dôvodu, že nemá rodinných príslušníkov,

 3. zohľadňuje sa stupeň odkázanosti na sociálnu službu,

 4. zohľadňuje sa dátum podania žiadosti o poskytovanie sociálnej služby.

Dňa 1. januára 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktorý  ruší zákon č.  195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci. Zákon č.  448/2008 Z.z. zaviedol podstatné zmeny do doterajšieho systému poskytovania sociálnych služieb obcou.

To znamená, že všetky administratívne záležitostí spojené s umiestnením klienta v domove dôchodcov, podľa nového zákona v zariadení pre seniorov prechádzajú do pôsobností obce.

Konanie vo veciach poskytovania sociálnych služieb sa nazýva konaním o odkázanosti na sociálnu službu a začína na základe žiadosti fyzickej osoby o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Túto žiadosť si občan podáva na obecnom, resp. miestnom úrade v mieste svojho trvalého bydliska. Následne obec posúdi, na akú službu je občan odkázaný a vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Podkladom pre posúdenie odkázanosti  a vydanie tohto rozhodnutia je lekársky posudok a sociálny posudok, ktoré vypracováva obec.

Po tom, čo bolo fyzickej osobe vydané rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a po tom, ako toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, je táto osoba  /v prípade, že má záujem o poskytovanie sociálnej služby/ povinná podať písomnú žiadosť o uzatvorenie  zmluvy o poskytovaní sociálnej služby . 

Obec  následne v rozsahu svojej pôsobnosti fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na sociálnu službu poskytne, resp. zabezpečí  jej poskytovanie prostredníctvom právnickej osoby, ktorú zriadila / u nás Domov dôchodcov Poproč/ a to vo svojom územnom obvode.

alebo/ zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u iného verejného poskytovateľa sociálnej služby, ak s týmto fyzická osoba, ktorá žiada o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby súhlasí

alebo/  zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u neverejného poskytovateľa sociálnej služby na základe dohody obce s fyzickou osobou, ktorá žiada o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

Na základe dohody obce s fyzickou osobou, ktorá žiada o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, môže obec zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby v zariadení aj v územnom obvode iného vyššieho územného celku.

U občanov,  ktorí majú záujem o umiestnenie v našom zariadení sa postupuje nasledovne:

Ak obec Poproč vydala rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu pre seniorov poskytovanú podľa § 35 zákona č.  448/2008 Z.z. o sociálnej pomoci a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov postupuje túto žiadosť na našu adresu: t.j. Domov dôchodcov Poproč, Obchodná 73, 044 24 Poproč.

Takisto postupuje naša obec i v prípade obdržania  žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v našom DD od žiadateľa z inej obce.  V takomto prípade je potrebné uzatvoriť s obcou, ktorá zabezpečuje pre svojho obyvateľa službu v našom zariadení  zmluvu o zabezpečení poskytovania sociálnej služby  Vzhľadom k tomu, že sociálna služba je zabezpečovaná v zariadení, ktoré je v plnom rozsahu financované účelovou dotáciou z Ministerstva financií SR,  nevznikajú zariadeniu a následne ani obci, ekonomicky oprávnené náklady podľa § 71, ods.6 a 8  zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a novely č.  551/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č 448/2008 Z.z. ,  a preto nie je dôvod, aby žiadala úhradu nákladov za sociálnu službu od inej obce. Ak by sa zmenili dané skutočnosti, t.j. zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Poproč nebude v plnom rozsahu financované účelovou dotáciou z MF SR, bude následne na základe vzájomného súhlasu od obcí požadovaná úhrada ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 71, ods. 6 a 8 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení novely zákona č. 551/2010 Z.z. účinného  od 1.3.2011.

Na základe predloženej žiadosti z obce  naše zariadenie zaradí žiadateľa do poradovníka čakateľov, ktorý v zmysle § 106, ods.20 zákona č. 448/2009 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov zostáva zachovaný do 31.12.2012 alebo podľa závažností  prípadu posudzovanej osoby, ak je voľné miesto v zariadení je žiadateľ ihneď umiestnený.

S umiestneným žiadateľom je následne uzavretá zmluva o poskytovaní sociálnej služby, ktorá upravuje podmienky poskytovania sociálnej služby v našom zariadení.