Vízia zariadenia

DD Poproč poskytuje sociálne služby, ktoré sú flexibilné a maximálne orientované na prijímateľa. Poskytované služby sa snažia napĺňať štandardy kvality v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Zariadenie poskytuje sociálne služby celoročnou pobytovou formou.

Základným poslaním DD Poproč a zároveň víziou je:

Zvyšovať spokojnosť prijímateľov zariadenia s poskytovanými službami, motivovať zamestnancov, úzko spolupracovať s rodinnými príslušníkmi. Zviditeľniť sa v komunite a širšom okolí, vybudovať a udržať si dobré meno.

Strategický (hlavný cieľ) zariadenia:

Je poskytovanie kvalitnej a komplexnej sociálnej služby so zreteľom na ľudský a etický prístup ku prijímateľom zariadenia, prispôsobený ich individuálnym potrebám. Vytváranie priestoru pre sebarealizáciu prijímateľov, podpora socializácie prijímateľov a vytváranie pocitu domova a bezpečia.

V rámci neustáleho zvyšovania kvality poskytovaných sociálnych služieb sa zariadenie snaží vytvárať prostredie dôvery a atmosféry vzájomného rešpektu, profesionálnej odbornosti a zodpovednosti. Strategický plán vychádza z analýzy súčasného stavu zariadenia, je v súlade s Komunitným plánom obce Poproč a zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

V rámci projektu je spracovaný plán prístavby a zrekonštruovania súčasnej budovy a s tým súvisiaceho navýšenia kapacity zariadenia zo súčasných 20 klientov na 40 klientov čo prispeje k efektívnejšiemu financovaniu zariadenia.