Investičné akcie v priebehu rokov 2007 – 2010

 

 

         Rok 2010

 

  1. Zakúpenie myčky na riad do stravovacej prevádzky DD v hodnote  2 803,64 €
  2. Rekonštrukcia oplotenia Domova dôchodcov Poproč s automatickou bránou

a elektrickým ovládaním  v celkovej hodnote                                 28 572,91 €.

 

Okrem toho v rámci údržbárskych prác bola uskutočnená hygienická maľba všetkých priestorov zariadenia v celkovej hodnote                                 2 962,90 €

 

Použité finančné prostriedky: Dotácia MF SR na kapitálové a bežné výdavky a vlastné príjmy.

          Rok 2009

 

Vyhotovenie projektovej dokumentácie:

„Rekonštrukcia oplotenia Domova dôchodcov Poproč“ v hodnote      1 651,10 €

Použité finančné prostriedky:  Dotácia MF SR na kapitálové výdavky

 

Rok 2008

 

  1. Dokončenie bezbariérovej kúpeľne  č. 2 v hodnote 28 313,- Sk
  2. Vybudovanie podstavca pod škrabku zemiakov v hodnote 10 904,- Sk.

 

Použité finančné prostriedky boli z vlastných zdrojov.

 

  1. Materiálové vybavenie Domova dôchodcov Poproč

 

  1. obytných miestností:

– polohovateľné postele drevené                             10 ks

– stolíky nočné drevené pojazdné                            15 ks

– stoličky pevné kovové                                           20 ks

– poličky na stenu                                                     17 ks

 

  1. na rehabilitačno-športovú činnosť:

– lehátko masážne kovové                                          1 ks

– relaxačné kreslá                                                        2 ks

– rehabilitačná stolička                                                1 ks

– biolampa so stojanom                                               1 ks

 

Celková cena:    399 940,- Sk

Finančné prostriedky boli získané na základe spracovaného projektu: „Zvyšovanie kvality života obyvateľov DD Poproč zlepšovaním ich pohybových schopností a estetizácia prostredia v DD Poproč“  z MPSVaR  SR vo výške  360 000,- Sk  a z vlastných zdrojov vo výške 39 940,- Sk.

 

          Rok 2007

 

  1. Prestavba kúpeľní č. 1 a č.2 na bezbariérovú:

Kúpeľňa č. 1 v hodnote             102 028,-   Sk

Kúpeľňa č. 2 v hodnote               51 576,10 Sk

  1. Zakúpenie škrabky na zemiaky do stravovacej prevádzky  v hodnote 39 865,-   Sk
  2. Zabezpečenie materiálového vybavenia DD Poproč :

–      elektrické polohovateľné postele     v počte       5 ks

–      antidekubitné matrace                      v počte       5 ks

–      geriatrické kreslo                              v počte        l ks

–      lôžkový stolík                                   v počte       3 ks

–      rehabilitačná kĺbová chodúľka         v počte       1 ks

–      vybavenie bezbariérových kúpeľní /sprchovacie stoličky, otočné sedačky do vane, držadlá atď./ v celkovej

hodnote  210  000,-   Sk

 

Finančné prostriedky boli získané na základe spracovaného projektu: „Zvyšovanie kvality poskytovaných služieb pre

obyvateľov DD Poproč“ vo výške 310 tis. Sk a z vlastných zdrojov.

 

Investičné akcie